Net Design Shop : Ready Shopping site

สถิติผู้ชมเว็บไซต์
Member Login                  Search :             language    :    thai eng


   บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์กรของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น
โดย ปัจจุบันได้การรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO : 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (MASCI/NAC) รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11
อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำให้ผ่านข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
และการไฟฟ้านครหลวงการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2015
                บริษัทมีนโยบายที่ให้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนรักษาสภาพในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  บริษัทฯจึงประกาศนโยบาย
สิ่งแวดล้อม เพื่อเนแนวทาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1.มุ่งมั่นปฎิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆในด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
2.ควบคุม  ปรับปรุง กระบวนการผลิต และกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ โดยมุ่งงเน้นการปกป้อง และป้องกัน ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
4.สนับสนุนทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
5.ทบทวน และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ


ตรุษจีน 2564
22 กุมภาพันธ์ 2021 | 14:56:30
กิจกรรมปีใหม่2563
18 มีนาคม 2020 | 14:29:59
ทำบุญบริษัท 2563
18 มีนาคม 2020 | 14:34:34
ตรุษจีน 2563
18 มีนาคม 2020 | 14:37:18
กิจกรรมปีใหม่ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2019 | 13:27:14
สงกรานต์ 2562
18 เมษายน 2019 | 12:20:43
กิจกรรมปีใหม่2561
12 ตุลาคม 2018 | 09:25:32
กิจกรรมปีใหม่ 2560
21 เมษายน 2017 | 11:29:36
The Racquet49, Six Forty Nine, RQ Residence 417 Unit
12 ตุลาคม 2017 | 15:11:55