การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการติดตั้งและใช้งานมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี