เกี่ยวกับเรา

              ก่อตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549  ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต   และจำหน่ายมาตรวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ทั้งในส่วนของ มาตรวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์(Static Meter) และมาตรวัดไฟฟ้าแบบจานหมุน(Mechanic Meter) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนบริษัท  292,187,500 บาท

              องค์การของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยปัจจุบันองค์กร ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI/NAC) และสถาบัน AFAQ&BestCERT(THAILAND)(AFAQ/UKAS) การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถานบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ (MASCI/NAC) และการรับรองมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025:2017 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม  รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานสินค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบัน KEMA Quality Laboratory ประเทศฮอลแลนด์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำให้ผ่านข้อกำหนด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้านครหลวง

              ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้น คณะจัดการองค์กร และ พนักงานทุกคน ทุกระดับ จึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ คือ

สร้างสรรค์สินค้า

               พนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่สร้างสรรค์สินค้าและผลิตสินค้า ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเกิดความพึงพอใจสูงสุด องค์กรมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้า/ บริการ กระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพียรพยายามพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในประเทศมุ่งสู่ความเป็นผุ้นำระดับภูมิภาค และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับโลก

พัฒนาต่อเนื่อง

บริษัทฯ และพนักงานทุกท่าน จะร่วมกันพัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการบริการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด เพื่อให้องค์กรได้ก้าวไปอย่างมั่นคงในอนาคต ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือทันสมัย

              องค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตสินค้าและบริการองค์กรได้นำเข้าเครื่องจักรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตสินค้า

ใส่ใจบริการ

              องค์กรและพนักงานทุกคน ทุกระดับร่วมกันตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะต่อสังคมหรือลุกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความไว้วางใจและยินดีให้เราได้มีโอกาสให้บริการ

องค์กรแห่งนวัตกรรม

              องค์กรเชื่อว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ จึงดำเนินการพัฒนาทุกองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่การสรรหาพนักงานใหม่ การพัฒนาศักยภาพพนักงานปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับ การสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งกำหนดคุณลักษณะของพนักงาน ในการพัฒนาตนเอง ได้แก่

              Inno – people เป็นคุณลักษณะของพนักงานที่เรียกว่า คนกล้า 5 ประการ ได้แก่ กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูดกล้าทำ กล้าเสี่ยงกล้าริเริ่ม และกล้าเรียนใฝ่รู้

              Inno – leader เป็นคุณลักษณะของพนักงานระดับบริหาร ที่เพิ่มความเป็นผู้นำ 3 ประการ ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยการทำเป็นแบบอย่าง

กลุ่มลูกค้า

 •              – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 •              – การไฟฟ้านครหลวง
 •              – การไฟ้าฝ่ายผลิต
 •              – อาคารชุดพักอาศัย
 •              – อพาร์ทเมนท์
 •              – ศูนย์การค้าที่ต้องการระบบจัดการมิเตอร์ไฟ ที่สะดวกและทันสมัย เป็นต้น

              องค์กรเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายทั้งเรา คู่ค้า และลูกค้า เป็นผู้ช่วยให้ธุรกิจของเราไปถึงปลายทางของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเราจึงไม่ได้พูดแค่ความร่วมมือในลักษณะ 1 ต่อ 1 เท่านั้น หากแต่มองไกลไปถึง Multi Parter

              เพื่อให้การดำเนินงานใน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 •               – มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 •               – ควบคุม ปรับปรุง กระบวนการผลิต และกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆโดยมุ่งเน้น การปกป้อง และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 •               – ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
 •               – สนับสนุนทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 •               – ทบทวนและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 •               – ลดต้นทุนด้านการปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของลูกค้าหน่วยงานราชการและเอกชน
 •               – ผลิตสินค้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้า
 •               – ช่วยลดปัญหาและป้องกันการขโมยการใช้ไฟฟ้า
 •               – ร่วมกันสร้างมาตรฐานการผลิตที่ดี และทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์
 •               – ลดต้นทุนด้านการปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของลูกค้าหน่วยงานราชการและเอกชน
 •               – ผลิตสินค้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้า
 •               – ช่วยลดปัญหาและป้องกันการขโมยการใช้ไฟฟ้า
 •               – ร่วมกันสร้างมาตรฐานการผลิตทีดีและทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์


“บริษัทพัฒนาเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า สร้างความได้เปรียบด้านโอกาสด้านประสิทธิภาพและด้านคุณภาพ เพื่อบริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ส่งมอบตรงเวลา และให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด”