Energy Max เริ่มงานติดตั้ง “โครงการสับเปลี่ยน มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุน” ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต กฟต.1 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีEnergy Max เริ่มงานติดตั้ง “โครงการสับเปลี่ยน มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุน” ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต กฟต.1 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

    หลังจาก บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด (Energy Max) ลงนามในสัญญา “งานติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน” ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ได้เริ่มดำเนินงานสับเปลี่ยนมิเตอร์จากมิเตอร์จานหมุนมาใช้มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต กฟต.1 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ...

รายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงานสัมมนาการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจห้องเช่า ประจำปี 2563ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงานสัมมนาการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจห้องเช่า ประจำปี 2563

ลิงค์ข่าว : https://blog.renthub.in.th/4955–%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563 ...

รายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติม