Energy Max เริ่มงานติดตั้ง “โครงการสับเปลี่ยน มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุน” ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต กฟต.1 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

    หลังจาก บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด (Energy Max) ลงนามในสัญญา “งานติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน” ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ได้เริ่มดำเนินงานสับเปลี่ยนมิเตอร์จากมิเตอร์จานหมุนมาใช้มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต กฟต.1 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี