CARD READER

Card  Reader คือเครื่องอ่านข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน  IC  CARD (การ์ด)บันทึกข้อมูลหน่วยไฟฟ้า  เป็นอุปกรณ์เสริม ใช้สำหรับ  มิเตอร์ รุ่น  EMP12  และ  EMP34เพราะหน่วยไฟฟ้าจะบันทึกในบัตร IC  Card ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ทำให้สามารถวางแผนลดการใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองเกินความจาเป็นได้ และยังทาให้ผู้ใช้ไฟสามารถทยอยชาระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ตามต้องการ