Sales ExecutiveSales Executive

อัตรา 1 คน เงินเดือน บาท / เดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานลูกค้า ติดต่อประสานงานภายในองค์กร งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการเฉพาะตำแหน่ง ค่าบำรุงรถยนต์ 4,000 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท/เดือน ค่าน้ำมันรถยนต์ 5,000 บาท/เดือน ...

รายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติม