Sales Executive

อัตรา 1 คน

เงินเดือน บาท / เดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ติดต่อประสานงานลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานภายในองค์กร
  • งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการเฉพาะตำแหน่ง

  • ค่าบำรุงรถยนต์ 4,000 บาท/เดือน
  • ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท/เดือน
  • ค่าน้ำมันรถยนต์ 5,000 บาท/เดือน